De stichting verzorgt een of meerdere keren per jaar bedevaarten naar Lourdes.Via de inzameling van oud papier, giften en donaties wordt geld ingezameld om mensen die niet in staat zijn de reissom te bekostigen, tegemoet te komen middels een korting. De stichting zorgt ook voor vrijwilligers om mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben terzijde te staan.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Kvk12046987.

Ze heeft de ANBI status, d.w.z. dat giften een aftrekpost vormen voor de belasting. Het RSIN is 810586241.

 IBAN: NL 21 INGB 0667071261

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  Mevr.M.Philipsen-Reintjes.  tel:06-15141726 

 Secretaris:    Dhr. J.M.M. Robben.          tel:06-22529374 

 Penningmeester:  Dhr.L.P.M. Pouwels.   tel:06-39081416

 

Bestuurslid:  Mevr. J.C.L.M. Guelen.       tel:06-11585147

Correspondentie-adres: Tuinstraat 17,

5856CG Wellerlooi.

Facebook: Stichting Lourdeswerk Venray en omstreken.

Website: www.lourdeswerkvenray.com

 

 

.Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Lourdeswerk Venray e.o. Besluiten worden gezamenlijk genomen en vastgelegd in de notulen.  

Beloningsbeleid:

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. heeft geen medewerkers in loondienst. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplichtingen die in relatie staan met de stichting Lourdeswerk Venray e.o.). 

 Financiële verantwoording:

Het financieel jaarverslag van Stichting Lourdeswerk Venray e.o. kan opgevraagd worden bij het secretariaat van onze Stichting. 

                                                                                                                                                          

          

                     BELEIDSPLAN     

Inleiding

Al sinds 1980 wordt er vanuit Venray in groepsverband deelgenomen aan bedevaarten naar Lourdes, waar in 1835 Maria aan Bernadette Soubirous verschenen is.

Deze bedevaarten worden georganiseerd door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB). Sinds het najaar van 2015 biedt de stichting deze reizen aan onder de naam Huis voor de pelgrim.

Doelstelling

Het doel van Stichting Lourdeswerk Venray eo is het verzorgen van een onbezorgde reis naar Lourdes.  Zij leidt en begeleidt groepsbedevaarten naar Lourdes en wil de pelgrims een waardevolle reis laten beleven omringd door (medische) zorg en aandacht.

Concrete plannen

De stichting heeft geen winstoogmerk ten doel

-        Het leiden en begeleiden van pelgrims op hun bedevaartsreis naar Lourdes;

-        Het geven van informatie en andere praktische hulp aan mensen die aan deze reis deelnemen of dit overwegen;

-        Zonder winstoogmerk gelden bijeen  brengen ten behoeve van mensen voor wie het niet mogelijk zou zijn om zonder extra steun deze bedevaart te maken;

-        Pelgrims financieel ondersteunen om de bedevaart naar Lourdes te kunnen verwezenlijken.

De stichting tracht haar doelen ondermeer te verwezenlijken door

  • · Het geven van informatie over de reizen naar lourdes:

-        1 of 2x per jaar, medio mei en/of september organiseren wij een groepsbedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor starten het jaar daarvoor in oktober/november.

-        Zodra de nieuwe datums bekend zijn wordt dit kenbaar gemaakt op onze website, op facebook en de regionale nieuws- en dagbladen.

We verspreiden in de regio ook flyers met informatie over onze stichting.

-        We plaatsen regelmatig berichten over de aanstaande reizen en over Lourdes op onze facebookpagina.

-        We laten ons gezicht regelmatig zien bij mogelijke pelgrims. Hierbij richten wij ons de komende jaren met name op de plaatselijke KBO’s.

  • · Het onderhouden van contacten met geïnteresseerde pelgrims, om samen met hen de reis te bespreken en het inschrijfformulier in te vullen.

Enkele weken voor vertrek organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst, want wij nemen als groep deel aan de bedevaart naar Lourdes. 
Na afloop organiseren we ook nog een reuniebijeenkomst.

  • · Het onderhouden van contacten met, c.q. het werven van, vrijwilligers die tijdens de bedevaart de zorg kunnen verlenen die eventueel nodig is en/of de rolstoelen duwen.
  • · Het bijeen brengen van financiële middelen:

-        Inkomsten door collectes, schenkingen en baten

-        Verder inkomsten genereren door het inzamelen van oud papier in de Gemeente Venray.

  • · Het onderhouden van contacten met het Huis voor de Pelgrim.

Naast het verzorgen van bedevaarten naar Lourdes houdt Stichting Lourdeswerk Venray e.o. zich ook bezig met het in stand houden van de Lourdesgrot in Venray. Dit in nauwe samenwerking met Herman Elbers uit Venray.

Het bestuur komt voor het organiseren van alle activiteiten minimaal vier keer per jaar bij elkaar. En indien nodig wonen bestuursleden landelijke of regionale bijeenkomsten over Lourdes bij.

Slotwoord

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. kan een beroep doen op een enthousiaste groep vrijwilligers die samen met hen zorgen voor een waardevolle en onbezorgde reis van onze pelgrims. Ook het inzamelen van papier wordt gedaan door een groep vrijwilligers.

Wij zijn alle vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun waardevolle bijdrage.